157465 tasques encuades al gearman... això és un bon desafiament per veure què tal va ;)

7:15am May 3rd 2010 via Identica