i ja! més de 2h40min per parsejar quasi 400.000 missatges encuats al servidor #gearman

8:28pm May 4th 2010 via Identica