ostres com plou, no para en tota la nit, el carrer sembla un riu...

8:07am October 20th 2009 via Identica