@acoronadoc no uso les pantalles dels portatils només les 4 de 22"

5:45pm April 15th 2011 via TweetDeck in reply to acoronadoc