fitxer_main.cf

mail_owner = postfix
 
 
 
# nom de la maquina local http://www.postfix.org/basic.html#myhostname
myhostname = srvgat
# domini local, posem un subdomini pq no es quedi els correus que volem fer-los relay
# http://www.postfix.org/basic.html#mydomain
mydomain = vic.proquimia.com
# domini dels correus que genera la maquina local http://www.postfix.org/basic.html#myorigin
myorigin = proquimia.com
# dominis que rep el servidor local http://www.postfix.org/basic.html#mydestination
mydestination= $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
# xarxes locals http://www.postfix.org/basic.html#mynetworks
mynetworks = 172.16.0.0/16, 127.0.0.0/8, 80.25.97.54/32, 213.96.60.16/32,80.35.63.158,80.59.105.100,80.35.20.92,83.61.4.244,80.37.214.45,83.39.38.118,80.32.255.112,80.36.124.211,81.28.0.118
 
biff = no
# Si queden menys de 120M de disc lliures no rebem emails
# http://www.postfix.org/postconf.5.html#queue_minfree
queue_minfree = 120000000
# Message max_size 20M
message_size_limit = 20480000
 
relayhost = mailserver.mawacs.com
relay_domains = hash:/etc/postfix/relay_domains
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
 
# http://www.postfix.org/postconf.5.html#notify_classes
#notify_classes = delay, policy, protocol, resource, software
notify_classes = delay
# http://www.postfix.org/postconf.5.html#disable_vrfy_command
disable_vrfy_command = yes
# http://www.postfix.org/postconf.5.html#smtpd_banner
smtpd_banner = ESMTP Mail Gateway
#
 
 
# Auth rIMAP
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = 
broken_sasl_auth_clients = yes
 
 
 
#
# Restriccions anti-spam
#
# http://www.postfix.org/postconf.5.html#smtpd_delay_reject
smtpd_delay_reject = no
# http://www.postfix.org/postconf.5.html#smtpd_helo_required
smtpd_helo_required = yes
# http://www.postfix.org/postconf.5.html#strict_rfc821_envelopes
strict_rfc821_envelopes = yes
# http://www.postfix.org/postconf.5.html#smtpd_client_restrictions
smtpd_client_restrictions = 
	permit_mynetworks,
	permit_sasl_authenticated
#	reject_rbl_client opm.blited.org,
#	reject_rbl_client relays.orbdb.org,
#	reject_rbl_client sbl.spamhous.org
# http://www.postfix.org/postconf.5.html#smtpd_sender_restrictions
smtpd_sender_restrictions =
	permit_mynetworks,
    reject_unknown_sender_domain,
    reject_non_fqdn_sender,
	permit_sasl_authenticated 
smtpd_recipient_restrictions = 
    permit_mynetworks,
	permit_sasl_authenticated,
	reject_unauth_destination
# no l'uso per res perĂ² esta requerit
alias_maps = hash:/etc/aliases
 • fitxer_main.cf.txt
 • Last modified: 2012/06/06 10:15
 • (external edit)