Podcast 2×04: SSH avançat

Reading time: 3 – 5 minutes

El podcastNotes sobre el podcast

  • -L: connecta per SSH a un HOST Un cop allà obre una connexió TCP a un altre HOST:PORT i obre un port TCP local que al connectar-hi ens envia al HOST:PORT anteriors, o sigui, portforwarding.
    • -L [bind_address:]port:host:hostport]
  • -W: connecta per SSH a un HOST un cop allà obre una connexió TCP a un altre HOST:PORT i ens retorna a la stdin/stdout el contingut d’aquest darrer enllaç TCP
    • -W host:hostport
  • -R publicar un port: connecta per SSH a un host i un cop allà publica un port TCP, quan un client es connecta a aquest port TCP accedeix per SSH a la màquina que ha llença l’enllaç SSH i obre un altre enllaç TCP a una altre IP:PORT.
    • -R[bind_address:]port:host:hostport
  • -D socks5: connecta per SSH a un HOST i després publica un port SOCKS5/TCP, és a dir, que podem connectar a aquest port local i sortir a internet a través de la IP del HOST on hem connectat per SSH
    • -D [bind_address:]port
  • -w tunel: connecta per SSH a un HOST i el socket que s’ha usat per fer l’enllaç SSH es connecta a dues interficies de tipus TUN, una a cada extrem del socket. Així doncs, si configurem les corresponents IPs a les interficies TUN tenim un tunel/VPN montada entre els extrems.
    • -w local_tun[:remote_tun]

HPN-SSH

La web de: HPN-SSH -> especialment interessant: Dynamic Windows and None Cipher

  • treballa amb mida de finestra dinàmica
  • treballa sense xifrat quan un enllaç no té terminal associat, sovint usat per pas de fitxers

Les proves:

  • Openssh 5.3p1 + hpn-13 (només el patch: Dynamic Windows and None Cipher)
  • després d’aplicar el patch: openssh5.3-dynwindow_noneswitch.diff.gz
  • modifiquem el fitxer: sshconnect2.c
    linia: 366
    - 		if (!tty_flag) /* no null on tty sessions */
    + 		if (1) /* no null on tty sessions */
  • així podem fer SSH sense xifrar només després d’haver fet el login.

exemple ampla de banada d’un SSH amb xifrat aes128-ctr, usant finestra dinàmica:

scp -v -oNoneEnabled=no -oNoneSwitch=yes fitxer root@127.0.0.1:/tmp/ssh
o
ssh -v -oNoneEnabled=no -oNoneSwitch=yes root@127.0.0.1 "dd if=/dev/zero"|pv > /dev/null

velocitat de transferència:  13.7MB/s
  • debug ciphers, una única negociació de ciphers:
    debug1: AUTH STATE IS 0
    debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'aes128-ctr'
    debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
    debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'aes128-ctr'
    debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
    

exemple sense xifrat, usant finestra dinàmica:

scp -v -oNoneEnabled=yes -oNoneSwitch=yes fitxer root@127.0.0.1:/tmp/ssh
o
ssh -v -oNoneEnabled=yes -oNoneSwitch=yes root@127.0.0.1 "dd if=/dev/zero"|pv > /dev/null

velocitat de transferència:  37.4MB/s
  • abans del pass de login:
  • debug1: AUTH STATE IS 0
    debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'aes128-ctr'
    debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
    debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'aes128-ctr'
    debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
    
  • després d’autenticar-se:
  • debug1: AUTH STATE IS 1
    debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'none'
    debug1: Requesting NONE. Authflag is 1
    debug1: None requested post authentication.
    debug1: kex: server->client none hmac-md5 none
    debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'none'
    debug1: Requesting NONE. Authflag is 1
    debug1: None requested post authentication.
    debug1: kex: client->server none hmac-md5 none