Creant noves pàgines integrades amb Blog:CMS (NucleusCMS)

Reading time: 1 – 2 minutes

Tot llegint els forums del Blog:CMS m’he trobat amb una nota molt interessant. Bàsicament es tracta
de poder crear noves pàgines web dintre del nostre portal com si aquestes estessin incrustades
dins del propi sistema CMS (Content Managment System) personal.

Doncs el que es comenta és que s’han de fer dues coses:

1er) S’ha de crear un nou skin, una bona idea per exemple és copiar l’skin anomenat “About”, la idea és que el contingut del nou skin sigui semblant a això: (“MyNewSkin”)

<%ExtraSkin(header)%>
<div id='items'>
<h2>New Title</h2>
Your Content here
</div>
<%ExtraSkin(shortsidemenu)%>
<%ExtraSkin(footer)%>

2on) Creem un fitxer de PHP amb el següent contingut: (“NewBlankPage”)

<?php
$CONF = array();
$CONF['Self'] = "index.php";
include('./config.php');
selectSkin('MyNewSkin');
selector();
?>

Ara només cal que accedim a http://host/path/NewBlankPage.php i ja tindrem una pàgina que semblarà que sigui propiament del Blog:CMS, sigui quin sigui el theme que usem.