oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Com funciona la VoIP: protocols, codecs i altres

Reading time: 10 – 16 minutes

Aquí teniu la continuació que us vaig prometre de les bases de la VoIP. Aquest article intentaré fer-lo tan entenedor com l’anterior però no serà senzill perquè els temes ha parlar són ja força tècnics i especialitzats. Malgrat això és molt necessari tenir-los clars sinó quan toquem sistemes de VoIP reals no sabrem a que es refereixen els manuals o els altres companys quan ens expliquen els motius pels que passen les coses. O simplement, perquè fan falta certs dispositius en les configuracions.

Altre cop he de fer referència a Network System Design Line, aquest cop a l’article How VoIP works: Protocols, codecs, and more (local).

Resumint les idees bàsiques

En l’article de les bases de la VoIP va quedar molt clar el procés que segueix una trucada de VoIP. També es va insinuar la importància del temps que es triga en mostrejar les ones analògiques de la veu (digitalitzar la veu) i l’espai que ocupa aquesta digitalització. Això repercutirà de forma directa en el temps que triguem en transportar aquesta informació fins a l’altre extrem on es farà el procés invers fins que l’interlocutor senti la nostre veu.

Bé doncs, en aquest document em centraré en explicar que es fa després de digitalitzar la veu, o sigui, es comprimeix aquesta informació abans de ser transportada perquè ocupi menys espai (això ho fan els codecs). Per altre banda, cal que pensem que quan enviem un email o una fotografia a través d’una xarxa IP aquesta informació no és sensible al temps. O sigui, ens és igual que trigui uns segons més o menys en arribar això no afecta en el missatge que es transporta. Obviament en una conversa això no és així i aquests paquets han d’arribar prou ràpid a l’altre extrem perquè la sensació de “temps real” sigui suficient.

Les xarxes IP, per defecte, són xarxes de tipus best-effort això vol dir que tots els paquets que viatgen a través d’elles intenten passar el més ràpid possible però sense cap tipus d’arbitratge. Parlant en plata, la llei del més fort. Per tant, es tracta inicialment d’un entorn poc indicat per transportar informació sensible al temps. Per exemple, informació en temps real (o streaming) d’audio i/o video.

Per tal d’adequar millor aquest medi a les comunicacions sensibles al temps s’usen tècniques de QoS. O sigui, intentem montar un sistema d’arbitratge en els nodes de la xarxa per tal de prioritzar el tràfic sensible al temps. Per exemple, el tràfic de VoIP. Si la xarxa en la que s’ha de treballar no té gaire càrrega de tràfic això no és massa important. Cal tenir present que internet no és una xarxa amb QoS. Per tant, és un entorn hostil per les nostres trucades de VoIP.

Entrant una mica en temes tècnics, el que hem d’aconseguir pel que fa als retards (delay) de la xarxa entre els dos extrems són temps inferiors a 100ms. Tot i que amb retards per paquet de 100 a 200ms poden arribar a passar trucades ja es poden començar a donar fenomens molestos pels interlocutors. Sovint problemes d’echo.

Problemes típics d’una xarxa IP

Quins són els problemes que hem d’intentar evitar que tingui una xarxa IP per poder-hi passar VoIP sobre d’ella:

  • Delay el retard, temps que triguen els paquets a viatjar del punt inicial al final. Els retards massa alts acostumen a provocar problemes d’echo acustic.
  • Packet loss perdua de paquets, sobretot es dona en les xarxes WAN, si els paquets han de viatjar a través de molts punts (gateways) es podrien perdre. Perdent doncs informació del missatge que es transporta.
  • Jitter canvis sobtats i no desitjats en el temps que triguen els paquets en arribar, això pot provar desordre. Per solucionar-ho sovint s’usen buffers i paquets petits, amb poca informació.
  • Echo els paquets arriben més d’una vegada per diferents camins. No és el mateix que l’echo acustic.

Resum de passos que segueix la veu fins arribar a l’altre extrem

En el següent gràfic podem veure quins són tots els passos, un per un, que segueix la nostre veu fins arribar a l’interl·locutor. Com podem veure cada un dels passos té una serie de codecs, protocols i normes associades que a continuació es descriuen.

adifigure1.jpg

Com ja s’ha comentat el primer que es fa després de mostrejar la veu (digitalitzar) es codifica i comprimeix per tal de reduir els requeriments d’amplada de banda. Aquest procés el porten a terme els codecs.

Els paquets de dades comprimits es mouen a través de les xarxes gràcies a un protocol de transport. Els gateways s’encarreguen d’enrutar aquests paquets entre diferents xarxes IP (o d’altres tipus, si cal) fins que els paquets arriben al seu destí. Quan arriba al destí es decodifiquen (i descomprimeixen) els paquets rebuts i es converteixen altre cop en audio.

VoIP en el model OSI

El model de 7 capes OSI defineix qualsevol procés de networking (interconnexió digital en una xarxa). Si hi ha dos extrems que volen tenir una sessió de comunicació, les dades que aquests generen comença a la capa 7, patint les encapsulacions necessaries fins arribar a al medi de transmissió (per on viatgen les dades: cable, aire, llum, etc) a l’altre extrem passa el procés invers des del medi fins a l’usuari. Bé doncs això és el que ens mostra el següent gràfic i ens col·loca cada un dels protocols en una de les capes.

adifigure2.jpg

Session control: H.323 vs. SIP

El primer que ens cal per establir una comunicació en VoIP és un protocol de sessió que ens indiqui com informem a la xarxa que existim, com intentem comunicar-nos amb altres usuaris o com rebem les comunicacions d’altres usuaris. Els dos protocols més coneguts que s’encarreguen d’això són H.323 i SIP. Malgrat n’hi ha molts d’altres com ara IAX (protocol usat per Asterisk).

International Telecommunication Union (ITU) H.323

L’H.323 és un estàndard de la ITU originariament desenvolupat per enviar veu i dades en temps real (videoconferencia i similars). Malgrat això una de les primeres aplicacions que va tenir va ser la VoIP. De fet, el H.323 més que un protocol és en si és un grup de d’estàndards, codecs i protocols que diuen com establir una comunicació multimedia a través d’una xarxa IP. Per exemple, el protocol de senyalització que usa H.323 és el H.225 i el protocol de negociació de funcionalitats el H.245.

Session Initiation Protocol (SIP)

El SIP el va definir la IETF a l’RFC 3261. Es va desenvolupar especialment per la telefonia IP. De fet, es considera una solució molt més neta i senzilla que l’H.323. SIP s’usa amb SDP per tal de descobrir usuaris; a més ofereix la capacitat de descobrir funcionalitats i de gestionar trucades. SDP és esencialment un format que descriu com fixar els paràmetres d’inicialització per tal d’intercanviar la informació multimèdia. Bàsicament SIP/SDP és analoga a H.225/H.245 en el protocol H.323.

El protocol SIP ens permet a més establir connexions entre dos extrems sense la necessitat de disposar d’un servidor. Tot i que no és l’habitual. Ja que normalment el que fan els clients SIP és registrar-se contra un servidor públic per tal de mostrar-se a la resta de clients de la xarxa.

Transport layer protocols

Els protocols de senyalització descrits anteriorment són els responsables d’establir les configuracions a usar en una sessió multimèdia entre dos usuaris. Però aquesta informació de senyalització viatjarà per la xarxa a través dels protocols de transport de sempre, o sigui, UDP (no orientat a connexió) i/o TCP (orientat a connexió).

Transportant la conversa: RTP

El protocol RTP ofereix un servei d’entrega de paquets amb informació d’audio i video que ha de ser servida en temps real. Aquest protocol usa com a protocol de transport el UDP per minimitzar la capçalarela (la capçalera UDP és molt més petita que TCP). A canvi d’això no pot garantir l’entrega dels paquets que transporta (UDP no és orientat a connexió, no hi ha retransmissió de paquets perduts), a més tampoc pot garantir que l’ordre en que entrega els paquets sigui el correcte.

Estructura d’un paquet RTP:

adifigure3.jpg

Així doncs el que intenta fer RTP és afegir aquelles funcionalitats que no li dona UDP per tal de que les dades que transporta siguin el màxim útils possible. Les funcionalitats que dona RTP a UDP són: nivell de QoS, marques de temps (timestamps), números de seqüència i confirmació de recepció per cada paquet enviat. També pot suportar esquemes de correcció d’errors per fer més rebustes les dades que transporta, fins hi tot algunes opcions de xifrat bàsiques per les dades del paquet.

Obviament això carrega una mica el paquet UDP, en aquest gràfic podem veure una comparació amb el preu que paguem per obtenir totes aquestes funcionalitats.

adifigure4.jpg

RTP Control Protocol (RTCP)

RTCP és un protocol complementari a RTP i s’usa per enviar informació de control, com a ara el número de paquets perduts, jitter, retard, etc. És molt útil per saber quina és la qualitat de la sessió que estem mantenint. Gràcies a la informació d’aquest protocol podem saber la necessitat que té la nostre xarxa de que li donem suport de QoS. O la necessitat de canviar els codecs que estem usant per ajustar-nos millor a les necessitats de la xarxa en la que treballem.

Codecs

A dalt de tot de la pila VoIP hi trobem els protocols encarregats de comprimir la informació que s’ha mostrejat de la font de digitalització (la nostre veu, imatges de video, etc). Els factors que determinen la eficència d’una codec són: el nivell de compresió (quan més comprimeixi millor), temps compresió i descompresió (quan menys trigui en fer el procés millor), suport a la perdua de paquets (capacitat de reproduir la informació original sense tenir tots els paquets en el destí), correcció d’errors, cost intel·lectual (cal pensar que no tots els codecs són lliures, n’hi ha molts de pagament).

Codecs d’audio:

  • G.711 (any 1988) estàndard internacional per la codificació de converses telefóniques. Usa 64kbps d’amplada de banda per cada conversa.
  • G.723.1 (any 1996) usa de 5.3 a 6.3kbps d’amplada de banda. És capaç de detectar la no activitat de la veu, per tal de consumir menys amplada de banda i també és capaç de generar soroll de confort (soroll necessari per saber que la trucada esta en curs i que no hi ha problemes a la línia). És força bo suportant perdua de paquets i en corregir errors de bits erronis. La família d’estàndards internacional per transportar video H.324 estableix aquest protocol d’audio com a estàndard per l’audio.
  • G.729 (any 1996) usa uns 8kbps d’amplada de banda, però també pot treballar amb 6.4kbps o 11.8kbps. Suporta detecció d’activitat de la veu i generació de soroll de confort.
  • GSM codecs de veu coneguts gràcies a la telefonia mòbil, definits per l’ETSI. L’amplada de banda que usen per treballar és d’uns 13kbps.
  • Speex és OpenSource i el varem desenvolupar a xiph.org. Capaç de treballar amb mostres de 8, 16 i 32kHz. Capaç de treballar amb amplades de banda de 2kpbs fins a 44kbps. A més és resistent als erros de la xarxa, suporta detecció d’activitat de la veu. A més també suporta variable-bit-rates, o sigui, pot adaptar el mostreix segons la complexitat dels sons a enviar, fins hi tot és capaç de soportar codificació en estereo.

Per acabar…

Amb aquest document ja em fet un repas a grans trets dels elements que composen una comunicació de VoIP. Quan ens diposem a configurar un sistema de VoIP trobarem moltes altres sigles, codecs, protocols, etc. però aquest document ens serveix com una referència bàsica sobre la que començar a treballar mentre anem adquirint experiència en aquest món tan interessant.

Comments are closed.

Últimas entradas

Resumen 2023

Reading time: 14 – 22 minutes El 2023 comenzó con una sensación de renovación y optimismo. Tras un período marcado por la pandemia, este año se presentó como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y nuevas experiencias. Aunque el

Leer más »
Archivo