Habilitar l’SSH a un VMWare Server ESXi

Reading time: 1 – 2 minutes

Des d’ahir estic evaluant un HP ML110 G5 amb 2Gb de RAM com a servidor de màquines virtuals amb VMWare Server ESXi. El primer trick que m’he afanyat ha aconseguir és habilitar l’SSH del servidor ja que al no portar un sistema operatiu com a host, sinó que el propi VMWare Server ESXi ja el porta un linux incrustat esta tot molt restringit.

Els passos:

  1. At the ESXi console, press alt+F1
  2. Type: unsupported
  3. Enter the root password
  4. At the prompt type “vi /etc/inetd.conf
  5. Look for the line that starts with “#ssh”
  6. Remove the “#” (press the “x” if the cursor is on the character)
  7. Save “/etc/inetd.conf” by typing “:wq!” or “ZZ
  8. Restart the management service “/sbin/services.sh restart