oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Cues del postfix i informacions relacionades

Reading time: 3 – 5 minutes

Per defecte les cues que té el postfix són:

 • hold: missatges que no s’intenten entregar mai
 • incoming: cua d’entrada de missatges
 • active: cua en la que es decideix amb quin delivery agent s’itenta entregar un missatge
 • defer/deferred: missatges que no s’han pogut entregar per un error temporal es posen en aquesta cua
 • bounce: on es generen els missatges d’error cap al remitent dels missatges que no s’han pogut entregar
 • corrupt: cua que conté missatges danyats amb els que no es pot fer res

Accions que podem fer amb els missatges d’una cua:

 • Listing messages
 • Deleting messages
 • Holding messages
 • Requeuing messages
 • Displaying messages
 • Flushing messages

Gestió de les cues:

 • Mostra l’estat de totes les cues.
mailq
 • Mostrar els 10 dominis amb més missatges pendents d’enviar, sovint va bé per controlar quan ens han usat per fer un email i hi ha molts correus enganxats per enviar.
qshape -s deferred|head -n 10
 • Borrar un missatge de les cues.
postsuper -d ID_MSG
 • Borrar tots els missatges de les cues.
postsuper -d ALL
 • Script per borrar missatges de les cues segons origen o destí:
#!/usr/bin/perl -w
#
# pfdel - deletes message containing specified address from
# Postfix queue. Matches either sender or recipient address.
#
# Usage: pfdel 
#                                             

use strict;

# Change these paths if necessary.
my $LISTQ = "/usr/sbin/postqueue -p";
my $POSTSUPER = "/usr/sbin/postsuper";

my $email_addr = "";
my $qid = "";
my $euid = $>;   

if ( @ARGV != 1 ) {
die "Usage: pfdel \n";
} else {
$email_addr = $ARGV[0];
}                  

if ( $euid != 0 ) {
die "You must be root to delete queue files.\n";
}                        

open(QUEUE, "$LISTQ |") ||
die "Can't get pipe to $LISTQ: $!\n";

my $entry = ;  # skip single header line
$/ = "";        # Rest of queue entries print on
# multiple lines.
while ( $entry = ) {
if ( $entry =~ / $email_addr$/m ) {
($qid) = split(/\s+/, $entry, 2);
$qid =~ s/[\*\!]//;
next unless ($qid);

#
# Execute postsuper -d with the queue id.
# postsuper provides feedback when it deletes
# messages. Let its output go through.
#
if ( system($POSTSUPER, "-d", $qid) != 0 ) {
# If postsuper has a problem, bail.
die "Error executing $POSTSUPER: error " .
"code " . ($?/256) . "\n";
}
}
}
close(QUEUE);

if (! $qid ) {
die "No messages with the address <$email_addr> " .
"found in queue.\n";
}

exit 0;
 • Borrar missatges segons email origen o destí.
/root/bin/pfdel email
 • Hold a message / Retenir missatges, no intentar servir-los. Posar-los a una cua congelats.
postsuper -d ID_MSG
 • Hold all messages
postsuper -d ALL
 • Moure un missatge de la cua ‘hold’ a la cua ‘active’.
postsuper -H ID_MSG
 • Moure tots els missatges de la cua ‘hold’ a la cua ‘active’.
postsuper -H ALL
 • Re-encuar missatges, per exemple si el postfix tenia un erro de configuració després de corregir-los podem re-encuar els missatges perquè es corregeixin els possibles errors de classificació que hagin patit. Per exemple, canvi de ‘delivery agent’.
postsuper -r ID_MSG
o
postsuper -r ALL
 • Veure el contingut d’un missatge que esta a la cua:
postcat -q ID_MSG
 • Per forçar el re-enviament de missatges a la cua.
postqueue -s
o
postfix flush
 • Per forçar l’enviament de missatges a la cua per un domini.
postqueue -s domini.com

4 thoughts on “Cues del postfix i informacions relacionades

 1. I després comentar que existeix el programa pfqueue que va de meravella per a gestionar les cues de correu! 🙂

Últimas entradas

Resumen 2023

Reading time: 14 – 22 minutes El 2023 comenzó con una sensación de renovación y optimismo. Tras un período marcado por la pandemia, este año se presentó como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y nuevas experiencias. Aunque el

Leer más »
Archivo