oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: dbus

Cookbook: llençar una sessió de DBUS

Reading time: < 1 minute A vegades a l'accedir per SSH a un servidor necessitem connectar amb la sessió DBUS que té iniciat un usuari, la forma de fer-ho és tan senzilla com això:

eval `/usr/bin/dbus-launch –auto-syntax`

dbus+python: emetent i rebent senyals

Reading time: 2 – 2 minutes

Feia massa temps que no jugava amb DBUS i les he passat una mica negres aquesta tarda intentant recordar com funcionava tot plegat. La qüestió de base és molt senzilla, com que el codi parla per si mateix. Simplement adjuntaré els dos codis.

Receptor de senyals DBUS, rep la senyal amb format ‘string’ i la mostra:

#!/usr/bin/env python
#--encoding: UTF-8--
"""
entra en un loop esperant senyals emeses a:
 dbus_interface = cat.oriolrius.prova
 object_path = "/cat/oriolrius/prova/senyal"
amb nom de senyal: 'estat'
quan es rep la senyal la mostrem
"""
import gobject
import dbus
import dbus.mainloop.glib

def mostra(m):
  print m

dbus.mainloop.glib.DBusGMainLoop(set_as_default=True)
bus = dbus.SessionBus()
bus.add_signal_receiver(
         mostra,
         path="/cat/oriolrius/prova/senyal",
         dbus_interface="cat.oriolrius.prova",
         signal_name = "estat"
        )
loop = gobject.MainLoop()
loop.run()

Emisor de senyals DBUS, envia una senyal de tipus ‘string’ amb el contingut ‘hola’:

#!/usr/bin/env python
#--encoding: UTF-8--
"""
Emet una senyal a dbus, al bus 'session' amb destí:
 dbus_interface = cat.oriolrius.prova
 object_path = "/cat/oriolrius/prova/senyal"
amb nom de senyal: 'estat'
"""
import gobject
import dbus
from dbus.service import signal,Object
import dbus.mainloop.glib

class EmetSenyal(Object):
  def __init__(self, conn, object_path='/'):
    Object.__init__(self, conn, object_path)

  @signal('cat.oriolrius.prova')
  def estat(self,m):
    global loop
    print("senyal emesa: %s" % m)
    gobject.timeout_add(2000, loop.quit)

dbus.mainloop.glib.DBusGMainLoop(set_as_default=True)
loop = gobject.MainLoop()
bus = dbus.SessionBus()
o = EmetSenyal(bus,object_path='/cat/oriolrius/prova/senyal')
o.estat('hola')
loop.run()

Usant el ‘dbus-monitor’ es pot veure la traça del missatge:

signal sender=:1.634 -> dest=(null destination) serial=2 path=/cat/oriolrius/prova/senyal; interface=cat.oriolrius.prova; member=estat
  string "hola"

Microfeed – feeds via DBUS

Reading time: 2 – 2 minutes

Avui he descobert microfeed, es tracta d’una implementació d’arquitectura client-servidor que permet accedir a diferents fonts d’informació d’internet publicades via feeds. Potser el que més gràcia m’ha fet és que si volem usar aquesta llibreria per programar, per exemple, una GUI que permeti gestionar aquestes dades l’accés es fa a través de DBUS. És a dir, per un costat microfeed recull les dades de les seves fonts originals (twitter, facebook, identi.ca, etc) i la GUI es comunica amb la llibreria via DBUS. De fet, el que realment m’ha fet gràcia és que això és el que fa Telepathy però encomptes de fer-ho contra feeds ho fa contra jabber/XMPP, MSN, IRC, SIP, etc.

Una forma molt visual d’entendre que fa microfeed és amb aquest esquema:

microfeed_architecture

En principi la única GUI que he trobat que usa aquest backend és Mauku que és una aplicació pensada per Maemo.

Amb el primer cop d’ull a la llibreria no he arribat a trobar com ho fa per rebre els feeds dels llocs com twitter i facebook, imagino que ho farà via polling. Seria interessant saber si també ho pot fer per PubSub. Ja que segons l’esquema només tinc la sensació que el PubSub s’usa via DBUS. Si algún dia em poso a treballar amb la llibreria espero aclararir-ho.

/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/skins/wp_theme/content.css

Glosari de Telepathy

Reading time: 3 – 4 minutes

Abans que res una petita introducció a: Què és Telepathy?

Es tracta d’un framework que unifica diferents sistemes de comunicació en temps real. Usa DBUS com a interficie de comunicació entre aplicacions.

Avantatges de Telepathy:

 • Temps real: suporta sistemes IM (un-a-un i grups), video trucades i trucades de veu.
 • Unificat: permet que diferentes aplicacions i de forma simultànea s’aprofitin de les capacitats del sistema i que treballin de forma col·laborativa.
 • Framework: disecciona el sistema de comunicacions en petites parts i les fa tan simples com pot perquè al usar-les contjuntament el procés de comuncació sigui el més senzill possible.

El glosari de termes, en poques paraules el que cal tenir en ment i recordar quan parlem de Telepathy.

 • MUC (multi user chat): o també anomenat chat room, o canal de xat.
 • Mission Control: responsable de la gestió de comptes de missatgeria: creació de connexions i manteniment dels estats de presència dels contactes.
 • Glabbe: és un connection manager de Jabber.
 • Tapioca: és un framework per VoIP i aplicacions IM. Suporta SIP/XMPP.
 • Farsight: idem que el Tapioca, però orientat a videoconferències.
 • Stream Engine: exporta les funcions de Farsight a DBUS. i viceversa.
 • Tubes: és el mecanisme que usa Telepathy per suportar transferència de dades entre aplicacions remotes, o sigui: remote IPC. La idea que hi ha darrera és “si dues persones connectades a un servei de IM poden parlar, perquè dues aplicacions connectades a un IM no poder intercanviar informació”.
 • Stream Tubes: és un mètode de transport usat per Telepathy molt similar al SOCK_STREAM sockets: enviament de paquets ordenat i confiable.
 • IB (in-band): quan els ‘Tubes’ usen el servidor de missatgeria per intercanviar dades. Aquest sistema pot ser molt lent per transportar depèn quin tipus d’informacions, per exemple, sessions VNC.
 • OOB (out of band): els ‘Tubes’ de dades usen diferents camins fora de la xarxa XMPP, per exemple, connexions directes entre peers via UDP o TCP.
 • Empathy: es tracta d’un client d’IM programat usant les llibreries de Telepathy.
 • XEP-0095 Stream Initiation: aquesta especificació defineix una extenció d’XMPP que iniciar fluxes de dades entre dos entitats connectades a la xarxa XMPP. El protocol soporta la possibilitat d’incloure metadades sobre el fluxe de dades a intercanviar.
 • XEP-0065 SOCKS5 bytestreams abstract: es defineix una extenció d’XMPP per establir connexions OOB entre dos peers, la connexió entre els peers pot ser directe o via un proxy SOCKS5, en principi la idea és usar TCP per aquests tipus d’enllaços malgrat també podria funcionar per UDP.
 • XEP-0163 PEP (Personal Eventing Protocol): defineix la semàntica d’un protocol que usant les funcions publish-subscribe d’XMPP dinfon els canvis d’estat i presencia. D’aquesta forma podem fer funcionar l’estat d’una compte com si es tractés d’un servei pubsub; simplificant la possibilitat de sindicar-nos a dades i notificacions associades amb aquella compte. Un exemple, per fer-ho més entendor: podem tenir un servei d’agenda que ens avisa que hem de fer certes coses si és que estem disponibles però si en canvi este ausents no té sentit que ens avisi.
 • XEP-0080 User Location: és una extenció per permet enviar informació sobre la posició geogràfica de l’usuari.