oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: ext3

Tuning d’un servidor MySQL

Reading time: 2 – 2 minutes

Aquesta última setmana he tingut alguns problemes de rendiment amb un servidor MySQL, de fet, hi havia en concret una taula que tenia fins a 53 milions de registres, malgrat el seu espai tampoc era tan gran al voltant de 4Gb l’accés de lectura i escriptura a la taula era molt lent, sobretot per funcions de filtrat una mica complexes.

Doncs bé, coses que he aprés que potser ús poden anar bé són:

  1. Cal habilitar les ‘slow_query_logs’ i tenir indexats tots els camps que apareixen després dels WHERE’s, això millora considerablement el rendiment.
  2. Cal incrementar el innodb_log_file_size fins a un 25% del valor del innodb_buffer_pool_size; això redueix considerablement el temps d’escriptura.
  3. Usar JFS, com a sistema de fitxers del directori ‘data’ del MySQL. És substancialment més ràpid que el ext3. Exemples de rendiment.
  4. Posar els logs en un disc dedicat, diferent del disc que té les dades.
  5. Usar el paràmetre ‘noatime’ en la partició que conté les de dades del MySQL.
  6. Deshabilitar la partició de SWAP, usar un ‘innodb buffer spool’ ben gran, sempre pensant amb la RAM disponible.
  7. Montar els directori temporal de MySQL sobre una partició RAM.
  8. Reduir el key_buffer size a 1-2Mb si no s’usen taules MyISAM.
  9. Usar el kernel 2.6 amb SMP amb processador multi-cos, és especialment important per aplicaions multithread com el MySQL.
  10. Usar RAID0 (stripped disks) i usar un servidor de replicació per les còpies de seguretat. Millora els temps d’I/O del disc, com és lògic.