oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: public-key

Extracting private and public keys from a p12 file

Reading time: 1 – 2 minutes

PKCS#12 is a container for storing many cryptography objects as a single file. It is commonly used to bundle a private key with its X.509 certificate or to bundle all the members of a chain of trust. This is a fast and simple summary about how to extract your keys from those kind of files:

#Private key:
openssl pkcs12 -in file_name.p12 -nocerts -out private.key
#Certificates:
openssl pkcs12 -in file_name.p12 -clcerts -nokeys -out public.crt

Recurrently I have to access to a usuful guide about those kind of openssl parameters, let me refer that guide:

The Most Common OpenSSL Commands (local copy)

Update 2016/09/19
Usefull links for SSL:

openssl: certificats autosignats de forma molt simple

Reading time: 2 – 4 minutes

Fins aquest matí cada vegada que necessitava crear-me certificats auto-signats (self-signed certificates) usava llarguíssimes llistes d’opcions amb l’openssl, però avui he descobert (digueu-me lent) que si descarregues el paquet d’OpenSSL i el desempaquetes dins del codi font hi ha un directori que es diu: easy-rsa.

Com es pot observar el nom ja dona moltes pistes, doncs bé, dintre d’aquest hi trobem encara un altre directori anomenat 2.0. Aquí dintre, hi ha un munt d’scripts que ens simplificaran moltíssim la vida a l’hora de crear certificats, com sempre en faig un resum en forma de cookbook.

 • Editar el fitxer vars. Cal modificar el valor de les variables:
 • export KEY_COUNTRY="yourContry"
  export KEY_PROVINCE="yourProvince"
  export KEY_CITY="yourCity"
  export KEY_ORG="myOwnOrg"
  export KEY_EMAIL="user@domain.tld"
 • Després netegem el directori de claus perquè no hi hagi restes d’exemples:
 • ./clean-all
 • Carreguem variables d’entorn del fitxer vars:
 • source ./vars
 • Creem una CA (Certificate Authority):
 • ./pkitool --initca
 • Crear el certificat per un servidor:
 • # ./pkitool --server
  # penseu que a vegades el common_name ha de ser el url_host del servidor, per exemple, en servidors https
  ./pkitool --server nom_servidor
 • Certificats per un client:
 • # ./pkitool
  ./pkitool nom_client
 • Certificat per un client enpaquetat amb PKCS12:
 • # ./pkitool --pkcs12
  ./pkitool --pkcs12 nom_client
 • Generar un fitxer DH (Diffie-Hellman)
 • ./pkitool --build-dh

NOTA: en cas de volgueu protegir les claus privades amb una clau simètrica per evitar que siguin usades per tercers persones podeu fer-ho afegint el paràmetre ‘–pass‘ a les comandes anteriors.

Les claus generades les podeu trobar al directori ‘easy-rsa/2.0/keys‘.

Pels que no tingueu massa per la mà el tema dels certificats posaré quatre notes sobre els fitxers creats:

 • *.csr: Certificate Signing Request, petició de certificat que s’envia a una CA perquè ens el torni signat.
 • *.crt: Certificat signat per una CA
 • *.key: Clau privada del certificat, sovint s’acostuma a protegir amb una clau simètrica
 • ca.crt: Certificat de la CA
 • ca.key: clau privada del certificat de la CA.

Senzill, oi? diria que ja no teniu excusa per gestionar-vos vosaltres mateixos les claus SSL. Si ús calen d’altres funcions al directori esmentat hi ha molts altres scripts i el propi ‘pkitool‘, té força altres opcions molt interessants i igual de simples d’usar.

openssl: canvi de clau privada d’un PKCS12

Reading time: 1 – 2 minutes

Pels que ús soni de res el PKCS12 la wikipedia és un bon lloc per coneixer de que va, una definició xapussera de què conté un PKCS12 seria:

 • Cert de la CA (Certificate Authority)
 • Cert del client
 • Clau privada del client

Això permet poder configurar ràpidament clients que han d’usar certificats ja que només tenim un fitxer que posar a la configuració.

A continuació enganxo un petit cookbook que explica com canviar o treure la clau simètrica que protegeix la clau privada del certificat client:

#extreiem private key d'un p12
openssl pkcs12 -in client.p12 -nocerts -out client_private_key.pem
#extreiem client certificate d'una p12
openssl pkcs12 -in client.p12 -clcerts -nokeys -out client_cert.pem
#extreiem CA d'una p12
openssl pkcs12 -in client.p12 -cacerts -nokeys -out ca_cert.pem
#treiem password d'una clau
openssl rsa -in client_private_key.pem -out client_private_key.nopass.pem
#canvi pass d'una clau
openssl rsa -in client_private_key.pem -des3 -out client_private_key.novaclau.pem
#creem una p12 a partir dels seus fitxers arrel
openssl pkcs12 -export -out client.nou.p12 -in client_cert.pem -inkey client_private_key.novaclau.pem -certfile ca_cert.pem -name "nova clau" -out client.nou.p12