oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: rpc

Glosari de Telepathy

Reading time: 3 – 4 minutes

Abans que res una petita introducció a: Què és Telepathy?

Es tracta d’un framework que unifica diferents sistemes de comunicació en temps real. Usa DBUS com a interficie de comunicació entre aplicacions.

Avantatges de Telepathy:

 • Temps real: suporta sistemes IM (un-a-un i grups), video trucades i trucades de veu.
 • Unificat: permet que diferentes aplicacions i de forma simultànea s’aprofitin de les capacitats del sistema i que treballin de forma col·laborativa.
 • Framework: disecciona el sistema de comunicacions en petites parts i les fa tan simples com pot perquè al usar-les contjuntament el procés de comuncació sigui el més senzill possible.

El glosari de termes, en poques paraules el que cal tenir en ment i recordar quan parlem de Telepathy.

 • MUC (multi user chat): o també anomenat chat room, o canal de xat.
 • Mission Control: responsable de la gestió de comptes de missatgeria: creació de connexions i manteniment dels estats de presència dels contactes.
 • Glabbe: és un connection manager de Jabber.
 • Tapioca: és un framework per VoIP i aplicacions IM. Suporta SIP/XMPP.
 • Farsight: idem que el Tapioca, però orientat a videoconferències.
 • Stream Engine: exporta les funcions de Farsight a DBUS. i viceversa.
 • Tubes: és el mecanisme que usa Telepathy per suportar transferència de dades entre aplicacions remotes, o sigui: remote IPC. La idea que hi ha darrera és “si dues persones connectades a un servei de IM poden parlar, perquè dues aplicacions connectades a un IM no poder intercanviar informació”.
 • Stream Tubes: és un mètode de transport usat per Telepathy molt similar al SOCK_STREAM sockets: enviament de paquets ordenat i confiable.
 • IB (in-band): quan els ‘Tubes’ usen el servidor de missatgeria per intercanviar dades. Aquest sistema pot ser molt lent per transportar depèn quin tipus d’informacions, per exemple, sessions VNC.
 • OOB (out of band): els ‘Tubes’ de dades usen diferents camins fora de la xarxa XMPP, per exemple, connexions directes entre peers via UDP o TCP.
 • Empathy: es tracta d’un client d’IM programat usant les llibreries de Telepathy.
 • XEP-0095 Stream Initiation: aquesta especificació defineix una extenció d’XMPP que iniciar fluxes de dades entre dos entitats connectades a la xarxa XMPP. El protocol soporta la possibilitat d’incloure metadades sobre el fluxe de dades a intercanviar.
 • XEP-0065 SOCKS5 bytestreams abstract: es defineix una extenció d’XMPP per establir connexions OOB entre dos peers, la connexió entre els peers pot ser directe o via un proxy SOCKS5, en principi la idea és usar TCP per aquests tipus d’enllaços malgrat també podria funcionar per UDP.
 • XEP-0163 PEP (Personal Eventing Protocol): defineix la semàntica d’un protocol que usant les funcions publish-subscribe d’XMPP dinfon els canvis d’estat i presencia. D’aquesta forma podem fer funcionar l’estat d’una compte com si es tractés d’un servei pubsub; simplificant la possibilitat de sindicar-nos a dades i notificacions associades amb aquella compte. Un exemple, per fer-ho més entendor: podem tenir un servei d’agenda que ens avisa que hem de fer certes coses si és que estem disponibles però si en canvi este ausents no té sentit que ens avisi.
 • XEP-0080 User Location: és una extenció per permet enviar informació sobre la posició geogràfica de l’usuari.

gSOAP toolkit SOAP per C/C++

Reading time: 4 – 6 minutes

gSOAP, després de perdre-li la pista durant molt de temps aquesta llibreria de C i C++ crec que és la millor de codi obert i GPL que he trobat. Així doncs, ús la vull recomenar. El nom ve de “SOAP generator” i el va fer un professor, la versió 1.0 va sortir l’any 1999, per tant, podriem dir que l’eina esta més que provada si tenim en compte que va per la versió 2.7.1 que va sortir al gener del 2008.

Per entendre una mica que ofereix aquest toolkit esta molt bé fixar-se en aquest parell de gràfics que donen una visió de l’eina quan l’usem com a servidor SOAP:

gSOAP schema for server mode

i com a client SOAP:

gSOAP schema for client mode

Si haguessim de fer una llista de funcionalitats més detallada i tècnica em quedaria amb la que ofereix la pàgina de l’aplicació:

 • All-in-one package. Independence from third-party tools and libraries ensures successful builds and reliable runtime execution.
 • Open source with several license options.
 • gSOAP supports both pure ANSI C application development and mixed C/C++ application development.
 • gSOAP is the only toolkit that supports XML-to-C/C++ mapping for native C and C++ data types, which means that you can serialize your application data directly instead of having to use wrappers or SOAP/XML-specific data types. Any C or C++ data type can be serialized when it can be specified in a C/C++ header file (except unions). The toolkit automatically serializes pointer-based data structure graphs, including cyclic graphs and pointers to derived class instances to support polymorphism.
 • The toolkit follows the WS-I Basic Profile 1.0a compliance recommendations. It warns about potential interoperability issues before building a new Web service application, so you don’t have to go through another development cycle to make your services compliant. In addition, a report is available to check compliance.
 • Complete support for industry-standard Web services protocols SOAP 1.1/1.2 (RPC and doc/lit), WSDL 1.1, and UDDI v2. Supports XML schema with primitive XSD types, simpleTypes, complexTypes, extension, restriction, elements, attributes, groups, attributeGroups, and arrays (including polymorphic data types and SOAP 1.1 encoding of multi-dimensional sparse arrays). Extensive interoperability testing with other SOAP toolkits resulted in a toolkit release that has proven to be stable, robust, and reliable.
 • Supports SOAP-over-UDP, MIME (SwA), DIME (streaming), MTOM (streaming), HTTP1.0/1.1, IPv4, IPv6, RSS, XML-RPC, WS-Addressing, WS-Enumeration, and many other WS-* protocols.
 • Supports WS-Security: authentication, tokens, digital signatures (XML encryption will be added in the near future).
 • gSOAP is the only toolkit that implements streaming techniques for DIME and MTOM binary attachment transfers. It also supports SOAP with Attachements (SwA) Multipart/related MIME attachments.
 • Fast and efficient because gSOAP uses streaming XML parsing techniques. Typical round-trip SOAP service invocation latencies are below 1ms. Shown to be the fastest SOAP1.1/1.2 compliant C/C++ implementation available (wrt. most common uses we tested).
 • Very portable: Windows, Linux, Unix, Mac OS X, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, TRU64, Irix, QNX, VxWorks, MS-DOS. Also portable to handheld devices such as WinCE (Pocket PC), Palm OS, Symbian, and embedded Linux. Clients and server applications can be created that are under 100K with a total memory footprint under 150K.
 • The gSOAP WSDL parser automates server and client application development. gSOAP also generates WSDL documens to publish your services.
 • gSOAP Web Services and clients are just as easy to program as C# and JavaRMI, see How To section below.
 • Serialization of native C and C++ data types allows you also to store and retrieve application data from XML repositories.
 • Includes stand-alone HTTP/1.1 and HTTPS secure Web Server.
 • Offers Apache_mod, IIS, WinInet, CGI, and FastCGI interfaces.
 • Supports HTTP/1.1 POST/GET SOAP/XML messaging with compression, chunking, keep-alive, logging, and SSL encryption.
 • The gSOAP compiler can be conveniently integrated in an IDE. For example, MSVC++ 6.0 project examples with gSOAP integrated in MSVC++ are included in the gSOAP distribution for Windows.
 • Security: supports HTTPS and WS-Security. In addition, the source codes have been carefully written to avoid security holes such as buffer overruns. Also, gSOAP is open source which means that the gSOAP implementation can be verified.
 • gSOAP’s memory management uses garbage collection so (deserialized) data can be cleaned up without a hassle.
 • Company backup for support, licensing, and consulting.
 • Extensive documentation.

PHP5 – Generant WSDL amb Zend Studio 5.1

Reading time: 3 – 5 minutes

Al programar un webservice amb el PHP5 és més que trivial tal com podem llegir a la documentació sobre SOAP (local) del propi PHP. El problema ve quan volent aprofitar la simplicitat dels serveis SOAP toca programar a mà el WSDL. O sigui, agafa i posat a definir la interficie en XML de la/es classe/s que vols exportar a través del webservice, o sigui, una missión imposible.

La meva sorpresa ha estat veure que després d’adpotar el Zend Studio com a IDE de programació del meu codi PHP he vist que disposava d’un assistent ben senzill d’usar per tal de generar automàticament aquest fitxer WSDL. La cosa és ben senzilla imaginem que usem el codi de l’exemple de la web de Zend, com comentava abans.

El servidor SOAP:

<?php
class QuoteService {
 private $quotes = array("ibm" => 98.42);
	function getQuote($symbol) {
  if (isset($this->quotes[$symbol])) {
   return $this->quotes[$symbol];
  } else {
   throw new SoapFault("Server","Unknown Symbol '$symbol'.");
  }
 }
}
	$server = new SoapServer("server2.wsdl");
$server->setClass("QuoteService");
$server->handle();
?>

El client, encara més simple que el servidor:

<?php
 $client = new SoapClient("server2.wsdl");
 print($client->getQuote("ibm"));
?>

Ara que ja tenim el codi en el nostre Zend, només cal que anem a:

menu.png

Cal seguir l’assistent que no és massa difícil, aquí en teniu els passos capturats per l’exemple del que parlem:

wizard-wsdl-1.png
wizard-wsdl-2.png

Podeu veure com s’exporten automàticament les classes dels arxius que seleccioneu, cal que poseu al costat de cada classe exportada la URL a través de la qual s’accedeix al servei:

wizard-wsdl-3.png

Al final obtenim el fitxer WSDL, en el nostre cas aquest:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
	<!-- WSDL file generated by Zend Studio. -->
	<definitions name="server2" targetNamespace="urn:server2" xmlns:typens="urn:server2" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
	<message name="getQuote">
		<part name="symbol"/>
	</message>
	<message name="getQuoteResponse">
		<part name="getQuoteReturn"/>
	</message>
	<portType name="QuoteServicePortType">
		<operation name="getQuote">
			<input message="typens:getQuote"/>
			<output message="typens:getQuoteResponse"/>
		</operation>
	</portType>
	<binding name="QuoteServiceBinding" type="typens:QuoteServicePortType">
		<soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
		<operation name="getQuote">
			<soap:operation soapAction="urn:QuoteServiceAction"/>
			<input>
				<soap:body namespace="urn:server2" use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
			</input>
			<output>
				<soap:body namespace="urn:server2" use="encoded" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
			</output>
		</operation>
	</binding>
	<service name="server2Service">
		<port name="QuoteServicePort" binding="typens:QuoteServiceBinding">
			<soap:address location="http://oriol.joor.net/soap/server2.php"/>
		</port>
	</service>
</definitions>

Si sou observadors notareu que aquest fitxer és lleugerament diferent al de la documentació que mostra Zend. Però jo l’he provat i funciona perfectament així doncs no m’hi trencaré el cap en saber a què es deuen aquests petits canvis al implmentar aquest format XML.