Jun 24

Validador de targetes de crèdit pel symfony

Reading time: 3 – 5 minutes

symfony.gifMalgrat els molts validadors de camps de formularis que inclou el famework symfony no n’inclou un de força important. El validador dels codis de les targetes de crèdit. Com segur que sabeu, els codi d’una targeta de crèdit és autoverificable. És a dir compleix un algoritme matemàtic entre els seus grups de 4 números. Doncs bé com que no tenia cap ganes d’implementar el que ja esta implementat moltes vegades, vaig trobar que a phpclasses.org un tal Harish Chauhan havia penjat una classe programada en PHP4 que implementava un validador de força tipus de targetes de crèdit (VISA, MASTERCARD, DISCOVER, AMEX, DINERS, JCB, Australian Bankcard, EnRoute i Switch Solo). Així doncs, vaig decidir integrar aquesta classe amb el sistema de validador de camps de formularis del symfony.

El primer que vaig fer va ser declarar els mètodes orginals com a privats i després extendre la classe sfValidator que és la usada pels validadors de symfony. Creant un parell de mètodes públics estàndards pels validadors, bàsicament serveixen per instanciar el mètode del validador real i per capturar els paràmetres rebuts des del fitxer yml corresponent.

Doncs bé si voleu consultar el codi de la classe i un exemple d’ús a part de poder-ho consultar en la part extesa d’aques article podeu mirar als snippets de symfony, concretament a Credit Card validator.

Codi del validador:

getParameterHolder()->get('num');
		$num = $this->getContext()->getRequest()->getParameter($num_param);
		$tipo_param = $this->getParameterHolder()->get('tipo');
		$tipo = $this->getContext()->getRequest()->getParameter($tipo_param);
		// Lanzamos la validación
		$validada=$this->_isVAlidCreditCard($num,$tipo,false);
		// Informamos de como ha ido la validación
		sfContext::getInstance()->getLogger()->info("CCVAL.class.php: Tipo: ".$tipo." Num: ".$num." Validada: ".$validada);
		if ($validada==false)
		{
			$error = $this->getParameterHolder()->get('error');
			return false;
		}
		return true;
	}
	public function initialize ($context, $parameters = null)
	{
		// initialize parent
		parent::initialize($context);
		$this->getParameterHolder()->add($parameters);
		return true;
	}
	/**
	 * Testing checksum
	 *
	 * @param integer $ccnum
	 * @return boolean
	 */
	private function _checkSum($ccnum)
	{
		$checksum = 0;
		for ($i=(2-(strlen($ccnum) % 2)); $i<=strlen($ccnum); $i+=2)
		{
			$checksum += (int)($ccnum{$i-1});
		}
		// Analyze odd digits in even length strings or even digits in odd length strings.
		for ($i=(strlen($ccnum)% 2) + 1; $i< 10)
			{ $checksum += $digit; }
			else
			{ $checksum += ($digit-9); }
		}
		if (($checksum % 10) == 0)
		return true;
		else
		return false;
	}
	/**
	 * Launch validation
	 *
	 * @param integer $ccnum
	 * @param string $type
	 * @param boolean $returnobj
	 * @return boolean
	 */
	private function _isVAlidCreditCard($ccnum,$type="",$returnobj=false)
	{
		$creditcard=array( "visa"=>"/^4d{3}-?d{4}-?d{4}-?d{4}$/",
		"mastercard"=>"/^5[1-5]d{2}-?d{4}-?d{4}-?d{4}$/",
		"discover"=>"/^6011-?d{4}-?d{4}-?d{4}$/",
		"amex"=>"/^3[4,7]d{13}$/",
		"diners"=>"/^3[0,6,8]d{12}$/",
		"bankcard"=>"/^5610-?d{4}-?d{4}-?d{4}$/",
		"jcb"=>"/^[3088|3096|3112|3158|3337|3528]d{12}$/",
		"enroute"=>"/^[2014|2149]d{11}$/",
		"switch"=>"/^[4903|4911|4936|5641|6333|6759|6334|6767]d{12}$/");
		if(empty($type))
		{
			$match=false;
			foreach($creditcard as $type=>$pattern)
			if(preg_match($pattern,$ccnum)==1)
			{
				$match=true;
				break;
			}
			if(!$match)
			return false;
			else
			{
				if($returnobj)
				{
					$return=new stdclass;
					$return->valid=$this->_checkSum($ccnum);
					$return->ccnum=$ccnum;
					$return->type=$type;
					return $return;
				}
				else
				return $this->_checkSum($ccnum);
			}
		}
		else
		{
			if(@preg_match($creditcard[strtolower(trim($type))],$ccnum)==0)
			return false;
			else
			{
				if($returnobj)
				{
					$return=new stdclass;
					$return->valid=$this->_checkSum($ccnum);
					$return->ccnum=$ccnum;
					$return->type=$type;
					return $return;
				}
				else
				return $this->_checkSum($ccnum);
			}
		}
	}
}
?>

Un exemple de com es crida el validador des dels fitxers yml de configuració al directori validate:

methods:
 post: [ntarjeta]
names:
 ntarjeta:
  required:   Yes
  required_msg: Credit Card number is required
  validators:  validarCC
validarCC:
  class:    CCVAL
  param:
   num:    ntarjeta
   tipo:   tipoCC
   error:   Your credit card number is invalid

May 16

I love symfony

Reading time: 2 – 2 minutes

symfony.gif

Porto dos dies enganxat al Zend Studio programant en PHP5, concretament amb el framework anomenat symfony. Doncs bé no tinc cap ganes de posar-me a escriure un article tècnic sobre aquests dos aplicatius i menys a entrar en detall en la potencia d’ambdues eines juntes. Però si que volia deixar constància que això no té res que veure amb la programació de PHP que feia fa uns anys amb el PHP3. Això si que és un plaer, classes, object factories, ADO amb Abstract Factory Design, debugger, SOAP… i un llarg etcetera que no s’acaba mai.

Realment si quan heu de programar us agrada tenir eines com deu mana al vostre abast, jo diria que aquest és el duo perfecte. Si a més podeu tenir un servidor amb apache2 i el Zend Studio Server instal·lat, un control de versions amb subversion, una gestió de tasques amb taskspro i un sistema de tiqueting i roadmap amb trac jo diria que ja no es pot demanar gran cosa més.

L’últim comentari al tema abans de plegar per avui, la curva d’aprenentage del symfony és força llarga, a més interioritzar el model MVC i la implmentació basada en mojavi que en fa symfony costa lo seu. Però després passes a una nova dimenció, m’ha costat arribari però ara em declaro un enamorat del symfony.

Apr 24

cookbook: importar projecte de symfony al subversion

Reading time: 2 – 2 minutes

Petit cookbook de com hem d’importar un projecte que estiguem programant amb el framework symfony. Primer creem el directori del repositori on volem pujar el projecte, anem al directori del projecte. Borrem els directoris log i cache del qual no ens interessa mantenir un control de versions. I després importem el projecte.

svn mkdir -m "NOTA: Creem directori on hi posarem projecte" http://exemple.com/svn/repos/projecte/dev
cd directori_projecte_symfony
rm -rf log
rm -rf cache
svn import -m "NOTA: importem primera versio del projecte" . http://exemple.com/svn/repos/projecte/dev

Ara movem el directori actual del projecte i en creem un de nou, que ja tindrà control de versions. Fem un checkout (co) de la versió que em importat abans i defenim que els directoris log i cache no s’importaràn mai quan fem un commit (ci). Després creem els directoris en qüestió i els assignem un propietari igual al del procés d’apache perquè aquest el pugui escriure-hi mentre esta execucutant el nostre projecte symfony.

mv directori_projecte_symfony directori_projecte_symfony.bak
mkdir directori_projecte_symfony_amb_svn
cd directori_projecte_symfony_amb_svn
svn co http://exemple.com/svn/repos/projecte/dev .
svn propedit svn:ignore .
log
cache
mkdir log
mkdir cache
chown apache:apache log
chown apache:apache cache