oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: upgrade

Upgrading Redmine in a nutshell

Reading time: 1 – 2 minutes

I use Redmine to track my personal projects, and every time that I have to update I have to re-read the full upgrading page which is long and full of exceptions. So I decided to write my own reduced cookbook to solve that. FYI I’m using Ubuntu 16.04, Apache2, MySQL and Passenger for running Redmine. 

Being root user run:

 • backup MySQL database
 • download new redmine package and unpack in /var/www
 • change ‘redmine’ soft link to new folder
 • copy old files and directories overwriting the new ones:
  config/database.yml
  config/configuration.yml
  files/
  plugins/
 • locating work directory on new redmine folder, run:
  bundle install --without development test
  bundle exec rake generate_secret_token
  bundle exec rake db:migrate RAILS_ENV=production
  bundle exec rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production
  bundle exec rake tmp:cache:clear tmp:sessions:clear RAILS_ENV=production
 • restart apache server

Using Ansible like library programming in Python

Reading time: 2 – 4 minutes

Ansible is a very powerful tool. Using playbooks, something like a cookbook, is very easy to automate maintenance tasks of systems. I used Puppet and other tools like that but IMHO Ansible is the best one.

In some cases you need to manage dynamic systems and take into advantage of Ansible like a Python library is a very good complement for your scripts. This is my last requirement and because of that I decided to share some simple Python snippets that help you to understand how to use Ansible as a Python library.

Firstly an example about how to call an Ansible module with just one host in the inventory (test_modules.py):

#!/usr/bin/python 
import ansible.runner
import ansible.playbook
import ansible.inventory
from ansible import callbacks
from ansible import utils
import json

# the fastest way to set up the inventory

# hosts list
hosts = ["10.11.12.66"]
# set up the inventory, if no group is defined then 'all' group is used by default
example_inventory = ansible.inventory.Inventory(hosts)

pm = ansible.runner.Runner(
  module_name = 'command',
  module_args = 'uname -a',
  timeout = 5,
  inventory = example_inventory,
  subset = 'all' # name of the hosts group 
  )

out = pm.run()

print json.dumps(out, sort_keys=True, indent=4, separators=(',', ': '))

As a second example, we’re going to use a simple Ansible Playbook with that code (test.yml):

- hosts: sample_group_name
 tasks:
  - name: just an uname
   command: uname -a

The Python code which uses that playbook is (test_playbook.py):

#!/usr/bin/python 
import ansible.runner
import ansible.playbook
import ansible.inventory
from ansible import callbacks
from ansible import utils
import json

### setting up the inventory

## first of all, set up a host (or more)
example_host = ansible.inventory.host.Host(
  name = '10.11.12.66',
  port = 22
  )
# with its variables to modify the playbook
example_host.set_variable( 'var', 'foo')

## secondly set up the group where the host(s) has to be added
example_group = ansible.inventory.group.Group(
  name = 'sample_group_name'
  )
example_group.add_host(example_host)

## the last step is set up the invetory itself
example_inventory = ansible.inventory.Inventory()
example_inventory.add_group(example_group)
example_inventory.subset('sample_group_name')

# setting callbacks
stats = callbacks.AggregateStats()
playbook_cb = callbacks.PlaybookCallbacks(verbose=utils.VERBOSITY)
runner_cb = callbacks.PlaybookRunnerCallbacks(stats, verbose=utils.VERBOSITY)

# creating the playbook instance to run, based on "test.yml" file
pb = ansible.playbook.PlayBook(
  playbook = "test.yml",
  stats = stats,
  callbacks = playbook_cb,
  runner_callbacks = runner_cb,
  inventory = example_inventory,
  check=True
  )

# running the playbook
pr = pb.run() 

# print the summary of results for each host
print json.dumps(pr, sort_keys=True, indent=4, separators=(',', ': '))

If you want to download example files you can go to my github account: github.com/oriolrius/programming-ansible-basics

I hope it was useful for you.

Actualitzant gentoo: emerge -uD world

Reading time: 2 – 3 minutes

gentoo.gifAls que usem Gentoo l’ordre del títol ens sona moltíssim, i encara més l’efecte típic que segueix a aquesta ordre quan tenim un munt de paquets per actualitzar i deixem l’ordinador tota la nit compilant, o no? perquè no… doncs perquè sovint en algún punt del procés ha sorgit un problema i s’ha parat la compilació. Un munt de temps perdut perquè el sistema esperava que corregíssim un problemilla que havia sorgit per poder continuar i els tropocientos paquets que hi havia per instal·lar s’han quedat a mitges.

Al Gentoo Weekly News d’aquesta setmana a l’apartat de Tips and Tricks ha sortit un script que de ben segur si el comenceu a usar no podreu viure sense ell. Realment útil, perquè s’encarrega just de solucionar el problema que he comentat. O sigui, que en cas de que fent una actualització un paquet doni un error ell seguirà compilant i al final deixarà dintre d’un fitxer un informe dels problemes que hagin sorgit durant l’upgrade del sistema.

Per instal·lar l’script:

# wget -O /usr/bin/update-world http://countzero.amidal.com/files/update-world
# chmod +x /usr/bin/update-world

Per preparar l’ugprade:

# update-world --prepare

Això crea una llista dels paquets que s’instal·laràn (equival a emerge -uD –newuse world). Si voleu també podeu generar una llista amb tots els paquets del sistema amb l’ordre update-world –empty, seria equivalent a emerge -e world). La llista de paquets a instal·lar la podeu trobar a ~/.update-world/emergelist, així que un cop generada la llista de paquets podeu modificar-la i després ja podeu llençar l’actualització:

# update-world --install

En cas de que falli un paquet durant el procés d’instal·lació/actualització de paquets (penseu que equival a emerge -uD world) a ~/.update-world/failedlist trobareu una llista amb els paquets que hagin fallat. A més també es crearà un enllaç a ~/.update-world/[date]/log/ cap al log amb l’error que ha donat aquest paquet.

Com podeu veure tot un gran enginy que simplificarà la feina d’administrar els sistemes Gentoo que tenim.

Cookbook: upgrade ubuntu edgy a dapper i FAQ d’ubuntu

Reading time: < 1 minute

Notes per un lamer com jo per saber fer un upgrade de la versió d’ubuntu dapper a la edgy que és l’última. Però és que necessito la nota perquè mai recordo com es fa:

 • A l’arxiu /etc/apt/source.list canviar les entrades de dapper per edgy
 • apt-get update com a root
 • apt-get dist-upgrade també com a root

També aprofito per referenciar un FAQ d’ubuntu que té molt bona pinta i que té resoltes coses tan interessants com obrir PDF dins del firefox en linux. Cosa que jo estava convençut que no es podia fer, digueu-me incult.