oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: bash

Alive: shell script for alive monitoring using PING

Reading time: < 1 minute

Simple shell script based on bash which monitor a host with command line ping. Just bash and ping are the unique dependencies. Only state change are going to be printed:

#!/bin/bash

IP="THE_IP_TO_MONITOR"
STATE="offline"

show_state()
{
 echo "$(date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S') - " + $STATE;
}

while true;
do
 ping -c 4 $IP > /dev/null 2>&1
 if [ "$?" = "0" ]; then
  if [ "$STATE" = "offline" ];
  then
   STATE="online"
   show_state
  fi
 else
  if [ "$STATE" = "online" ];
  then
   STATE="offline"
   show_state
  fi
 fi
 sleep 10
done

eines per XMPP

Reading time: 2 – 3 minutes

A continuació adjunto una petita descripció d’algunes eines per comunicar-se amb una xarxa XMPP que poden ser molt útils:

Idavoll

Implementació del XEP-0060, o sigui, d’un servei de publish-subscribe (PubSub) esta escrit amb Python i Twisted. Bàsicament el que permet és que sobre un servidor XMPP estàndard hi podem connectar un servei basat en PubSub, o sigui, que nosaltres publiquem una serie d’informació que un seguit de clients consulten perquè hi estan subscrits. És un mètode basat en events (no-polling) molt adient per disfondre certs tipus d’informació.

Switchboard

A vegades programem shell scripts que necessiten enviar el seu resultat a la xarxa XMPP, per exemple, imagineu que volem comunicar la caiguda d’un servei a través de GTalk, doncs aquest toolkit ens simplifica moltíssim aquesta tasca. Esta programat en ruby i a part de poder-se usar des de la CLI també podem integrar-ho com a llibreria dins d’un codi en ruby.

XMPP Poetry CLI tools

El seu nom ja ho diu tot, són una col·lecció d’eines que via CLI ens permeten interactuar amb una xarxa XMPP, algunes de les seves funcions són:

 • disco: recull informació sobre serveis
 • pubsub-config: crea, configura i llança queries contra serveis pub-sub

Aquestes eines estan escrites amb Python, Twisted i Wokkel.

XMPPPHP

Llibreria de PHP5 amb suport de:

 • XMPP 1.0 (pot connectar a: GTalk, LJTalk, jabber.org, etc)
 • Suporta TLS
 • Processa diversos formats XML

Sembla força senzill d’usar, per exemple, programar un bot és tan fàcil com això:

<?php
include("xmpp.php");
$conn = new XMPP('talk.google.com', 5222, 'user', 'password', 'xmpphp', 'gmail.com', $printlog=True, $loglevel=LOGGING_INFO);
$conn->connect();
while(!$conn->disconnected) {
  $payloads = $conn->processUntil(array('message', 'presence', 'end_stream', 'session_start'));
  foreach($payloads as $event) {
    $pl = $event[1];
    switch($event[0]) {
      case 'message':
        print "---------------------------------------------------------------------------------\n";
        print "Message from: {$pl['from']}\n";
        if($pl['subject']) print "Subject: {$pl['subject']}\n";
        print $pl['body'] . "\n";
        print "---------------------------------------------------------------------------------\n";
        $conn->message($pl['from'], $body="Thanks for sending me \"{$pl['body']}\".", $type=$pl['type']);
        if($pl['body'] == 'quit') $conn->disconnect();
        if($pl['body'] == 'break') $conn->send("");
      break;
      case 'presence':
        print "Presence: {$pl['from']} [{$pl['show']}] {$pl['status']}\n";
      break;
      case 'session_start':
        $conn->presence($status="Cheese!");
      break;
    }
  }
}
?>

bar: linies de progrés per bash

Reading time: 1 – 2 minutes

Una eina senzilla i útil, a més programada totalment en shell script que encara té més merit. Servei per fer coses tan vistoses com un línia de progrés mentre fem un tar, cp, etc.

Una imatge val més que mil paraules…

bar.png

És fàcil i vistosa, oi que si? en l’exemple es veu com descomprimeixo la pròpia eixa amb una barra de progrés generada per ella mateixa.

Doneu un cop d’ull a la web, a mi m’ha agradat molt l’eina i l’he usat per fer un CD d’instal·lació d’una eina de la feina. Per si la web deixés d’existir, que això ja passa amb aquest tipus d’eines deixo una còpia del programa a l’article: bar-1.4.tar.bz2.

Shell Script: backup dels repositoris de subversion

Reading time: 2 – 2 minutes

La setmana passada vaig fer un petit shell script per fer backup dels repositoris de software del meu servidor. Bàsicament el que fa és mirar a /var/svn/repos quins directoris hi ha. Llavors llença un svnadmin dump i al mateix temps comprimeix amb bzip2 la sortida cap a un fitxer, després aquest fitxer es guarda a /home/backup/subversion que és una unitat de xarxa montada per fer backups en el servidor. L’últim detall que em fa falta comentar és que després de fer la còpia del fitxer, deixa 3 fitxers de cada repositori al directori de backup i la resta els borra. D’aquesta forma tinc 3 còpies de cada un dels repositoris, una d’ahir, l’altre d’abans d’ahir i finalment una de fa 3 dies. Així si passa algún desastre d’incosistència o algo semblant tinc més marge per recuperar el repositori.

Veureu que el codi és molt simple i si algú el vol adaptar no crec que li costi gaire, tot esta programat amb ordres típiques, sense comandes rares ni res. Finalment l’únic que he hagut de fer és posar-lo al cron a alguna hora de matinada.

#!/bin/sh
BASE="/var/svn/repos"
DATA=`date "+%Y%m%d"`
cd $BASE
REPOSS=`find . -maxdepth 1 -mindepth 1 -type d | cut -f 2 -d "/"`
BACKUPDIR="/home/backup/subversion"
for REPOS in $REPOSS
do
    BACKUPFITXER=backup-repos-$REPOS
    FITXER=$BACKUPFITXER-$DATA.dump.bz2
    echo -n "Starting $REPOS backup..."
    svnadmin dump -q $BASE/$REPOS | bzip2 > $FITXER 2>/dev/null
    mv $FITXER $BACKUPDIR
    cd $BACKUPDIR
    rm -f `ls -t $BACKUPFITXER* | sed -e 1,3d` 2> /dev/null
    echo "OK"
    cd $BASE
done

mini-script per llistar tots els fitxers menys els ‘n’ més nous

Reading time: < 1 minute

La idea: volem tenir un directori amb els n fitxers més nous, la resta s’han d’anar borrant… l’script d’allò més senzill: (suposem n=10)

rm -f `ls -t | sed -e '1,10d'`

Si la llista de fitxers a borrar és massa llarga també podriem fer:

for F in `ls -t | sed -e '1,10d'`; do rm -f $F; done

Exemple d’aplicació: per guardar al repositori de correu com a backup els útlims n emails rebuts i anar borrant la resta.

Un petit, ràpid i bon manual de sed el podeu trobar a Selectorweb.com. (local )

Buscar fitxers amb el contingut duplicat en linux…

Reading time: 1 – 2 minutes

Sovint costa trobar eines o petits scripts que fassin coses aparenment tan estupides com la comentada. De fet per windows he trobat alguns programes que tenen bona pinta tot i que no els he provat encara. Però per linux m’ha costat una mica més fins que he trobat el fdupes (local). Esta programat en C i realment és molt senzill d’usar i força potent.

També he trobat un petit script en bash que fa una busqueda força rudimentaria però útil en alguns casos:

OUTF=rem-duplicates.sh;
echo "#! /bin/sh" > $OUTF;
find "$@" -type f -print0 |
 xargs -0 -n1 md5sum |
  sort --key=1,32 | uniq -w 32 -d --all-repeated=separate |
  sed -r 's/^[0-9a-f]*( )*//;s/([^a-zA-Z0-9./_-])/\\\1/g;s/(.+)/#rm \1/' >> $OUTF;
chmod a+x $OUTF; ls -l $OUTF

La pàgina on he trobat aquest script és Unix shell script for removing duplicate files.

bash tip: buscant fitxers més nous que…

Reading time: < 1 minute

Petit apunt de sintaxis del find. Com buscar els fitxers creats a partir d’una data.

Primer creem un fitxer amb la data de referència a partir de la que volem fer la busqueda:

touch -t 05231500 fitxer_dataref

Ara busquem els fitxers més nous que el fitxer fitxer_dataref:

find . -newer fitxer_dataref -type f -print

Aquesta tonteria va molt bé envendir-la en petits scripts per borar els fitxers esmentats, per exemple:

for F in `find . -newer fitxer_dataref -print`; do rm $F; done

Shell scripts: eliminar extensió del nom d’un fitxer (bash)

Reading time: 1 – 2 minutes

Quan fem shell scripts tenim la necessitat d’extreure l’extensió dels fitxers i ens acostumem, almenys en el meu cas, a fer experiments amb l’ordre cut i d’altres similars intentant treure alguna solució que ens permeti fer això. El més dur és descobrir que sabies com fer-ho d’una forma ràpida i neta. Això és el que em va passar revisant un article que jo mateix havia referenciat: Shell Scripts.

Doncs bé anant al que interessa per extreure una extensió, per exemple .jpg l’únic que em de fer és això:

${FITXER%.jpg}

Perquè us quedi clar, ho pdriem usar en aquest exemple útil:

#!/bin/sh
for FITXER in `ls *gif`
do
    F=`echo ${FITXER%.gif}`
    echo convert $F.gif $F.jpg
done

Com segur que heu descovert el que ens permet fer aquest petit script és convertir tots els fitxers *.gif a *.jpg