Buscar i substituir una paraula en més d’un arxiu més d’un cop

Reading time: < 1 minute

Segur que més d’un cop heu tingut aquesta necessitat i heu estat
‘suant’ programant un shell script per fer això doncs des de Bulma ens donen la solució: Cercar i canviar text dins un
caramull d’arxius
:

A part de l’article, m’apunto el que ve a continuació com a quick
reference
:

find ./ -type f -name '*.html' -exec perl -pi
-e 's/josep@nose.com/josep.cansat@de-spam.nose.com/;' {} \;